Gå til hovedinnhold

2023-09-19

Data utilsiktet eksponert av Microsofts AI-forskere

 • Microsofts AI-forskere har utilsiktet eksponert 38 terabyte med private data, inkludert sikkerhetskopier, passord og meldinger, på grunn av en feilkonfigurasjon av SAS-tokens (Shared Access Signature).
 • Hendelsen understreker sikkerhetsrisikoen som kan oppstå ved håndtering av enorme mengder treningsdata i AI-prosjekter, særlig med tanke på Microsofts mangel på en sentralisert måte å håndtere disse tokensene på.
 • I innlegget anbefales det å bruke alternative metoder for ekstern datadeling og å prioritere skysikkerhet i AI-utviklingen. Løsninger som FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW) og Wiz foreslås for overvåking og sikring av skymiljøer.

Reaksjoner

 • Diskusjonene omfatter ulike elementer av cybersikkerhet, blant annet kravet om sikre serialiseringsmetoder i AI-modeller, betydningen av omfattende penetrasjonstesting og bekymringer rundt Azures sikkerhetstiltak.
 • Andre diskusjonstemaer er risikoen ved å bruke utdatert teknologi, spesielt når det gjelder NAS-enheter, og behovet for jevnlige oppgraderinger og oppdateringer.
 • Kryptering og datainnbrudd er fortsatt presserende temaer, noe som setter fokus på kompleksiteten i håndteringen av store datamengder og dermed styrker databeskyttelsens avgjørende rolle.

HyperDX - utviklervennlig Datadog-alternativ med åpen kildekode

 • HyperDX er en plattform som gjør det mulig for brukerne å søke i og korrelere ulike typer data, for eksempel logger, spor, beregninger og øktavspillinger, på ett og samme sted.
 • Verktøyet bruker OpenTelemetry for å tegne og korrelere data og Clickhouse for kostnadseffektiv lagring og effektiv spørringshåndtering.
 • Plattformen legger vekt på en intuitiv utvikleropplevelse, med funksjoner som innebygd JSON-loggparsing og enkel oppretting av varsler. Det finnes demo- og åpen kildekode-alternativer som brukerne kan utforske og gi tilbakemelding på.

Reaksjoner

 • HyperDX, et åpen kildekode-alternativ til Datadog, tilbyr konsoliderte logger, spor, beregninger og øktavspillinger. Den bruker OpenTelemetry for datainnsamling og Clickhouse for effektive spørringer og lave lagringskostnader.
 • Plattformen har som mål å gi utviklerne en smidig opplevelse og differensiere seg i markedet ved å skalere datainntaket, sammenligne ulike overvåkingsverktøy og vise fordelene med selvbetjente plattformer.
 • I innlegget ble det blant annet diskutert standardstatistikk for gruvearbeideren, integrasjonen med systemd journalctl, blandingen av åpen kjerne og SaaS-modell og viktigheten av end-to-end-logging for å diagnostisere problemer.

Apple TV, nå med mer Tailscale

 • Tailscale, en plattform for å skape sikre nettverk, er nå kompatibel med Apple TV takket være introduksjonen av tvOS 17, som gjør det mulig å integrere Apple TV i brukerens Tailscale-nettverk.
 • Denne integrasjonen omfatter blant annet sikker mediedeling og strømming, og bruk av Tailscales Apple TV-app for å omdirigere trafikk for ekstra personvern og for å få tilgang til geoblokkerte kanaler på reise.
 • Apple TV kan også fungere som en utgangsnode i Tailscale-nettverket, slik at brukerne kan dirigere trafikk via internettilkoblingen hjemme, selv når de ikke er hjemme.

Reaksjoner

 • Tailscale, en programvare for virtuelle private nettverk (VPN), støtter nå Apple TV, slik at den kan fungere som en utgangsnode for andre enheter i et nettverk.
 • I brukerdiskusjoner fremheves fordelene med Tailscale, som tilgang til eksterne maskiner, omgåelse av geolokaliseringsbegrensninger og deling av strømmetjenester.
 • Tailscale legger til rette for sikre, sømløse nettverk for en rekke bruksscenarier, inkludert ekstern servertilgang og omgåelse av stedsbegrensninger for strømming. Noen brukere har uttrykt håp om at Tailscale skal være kompatibelt med andre enheter som LG TV og Android.

NSAs bakdørsnøkkel fra Lotus-Notes (1997)

 • Artikkelen tar for seg en bakdørsfunksjon kalt "differensiell kryptografi" i eksportversjonen av Lotus Notes, som gjør det mulig for NSA å få tilgang til krypterte data ved å tvinge frem en del av krypteringsnøkkelen.
 • Forfatteren reverserte NSAs offentlige nøkkel og avdekket at den bar organisasjonsnavnet "MiniTruth" og fellesnavnet "Big Brother", som minner om det totalitære regimet i George Orwells roman "1984".
 • Teksten inneholder også en rå offentlig nøkkelmodul og en formatert gjengivelse av NSAs offentlige nøkkel.

Reaksjoner

 • Diskusjonen dreier seg om krypteringsaspekter, og fremhever NSAs bruk av en "bakdørsnøkkel" i Lotus-Notes-programvaren og innskrenkningen av robust kryptering i denne perioden.
 • Den undersøker sårbarheter og risikoer knyttet til Intel ME, sikkerheten i ACME-protokollen som brukes av Let's Encrypt, og påståtte menneskerettighetsbrudd begått av amerikanske etterretningsorganisasjoner.
 • Overordnet sett understreker innlegget problemene og bekymringene knyttet til kryptering og personvern.

Gjenplanting av hogstmoden skog med ulike frøplanter fremskynder restaureringen.

 • En studie utført av University of Oxford's SE Asia Rainforest Research Partnership viser at gjenplanting av skog med ulike frøplanter fremskynder skogens gjenoppbygging.
 • Studien evaluerte 125 parseller i avvirket tropisk skog, og fant at de som ble gjenplantet med en variert blanding av 16 stedegne treslag, kom seg raskere enn de som ble gjenplantet med færre arter.
 • Det økte biologiske mangfoldet fører til at økosystemene fungerer bedre og blir mer stabile fordi ulike arter inntar forskjellige nisjer. Denne skogrestaureringsstrategien er avgjørende for å opprettholde det biologiske mangfoldet og bevare klimaet.

Reaksjoner

 • Oppsummeringen legger vekt på den rollen ulike frøplanter spiller når det gjelder å gjenopprette hogstmoden skog, bidra til økosystemets motstandskraft og dempe effektene av redusert nedbør og insektskader.
 • Den tar for seg debatten om å bevare gammel skog for å oppnå økonomisk gevinst og bruk av ugressmidler i skogforvaltningen, samtidig som man fremmer mangfoldige skoger med stedegne frøplanter for å øke det biologiske mangfoldet.
 • Diskusjonen belyser klimaendringenes innvirkning på skogens vekst, problemer med ulovlig hogst og vellykkede skogplantingsmetoder som Miyawaki-metoden og frøbank.

De streikende bilarbeiderne vil ha en lønnsøkning på 40 % - i samme takt som lønningene til konsernsjefene.

 • United Auto Workers (UAW)-medlemmer i Ford, GM og Stellantis har innledet streik etter at de ikke har kommet til enighet med selskapene om lønnskompensasjon.
 • UAW ønsker en timelønnsøkning på 40 % fordelt over fire år. De hevder at selv om bilselskapenes overskudd økte med 92 % fra 2013 til 2022, fikk ikke arbeiderne en tilsvarende økning.
 • Streiken, som går ut på å avskaffe kompensasjonsnivåene og øke sikkerheten på arbeidsplassen, truer med å stanse virksomheten ved viktige fabrikker og kan utvides avhengig av forhandlingsresultatene.

Reaksjoner

 • Teksten diskuterer en rekke temaer knyttet til avlønning av konsernsjefer, kompensasjon til ansatte, fagforeninger og maktdynamikk i selskaper.
 • Fokusområdene omfatter blant annet inntektsforskjeller, konsernsjefers rolle og stressnivå, virkningen av streiker og spørsmål knyttet til formuesfordeling og pengeallokering.
 • Diskusjonene er preget av motstridende meninger, noe som understreker kompleksiteten og de ulike synspunktene rundt disse temaene.

Hukommelseseffektive enum-matriser i Zig

 • Blogginnlegget diskuterer problemet med minnefragmentering i Rust på grunn av behovet for å allokere tilstrekkelig plass til den største varianten i enum-matriser.
 • Forfatteren nevner metoder for å redusere fragmentering, som struct-of-arrays-tilnærmingen og array of variant arrays-tilnærmingen, spesielt i forbindelse med kompilatorer og AST-er (Abstract Syntax Trees).
 • Fordelene med Zigs minneeffektive datastrukturer i forhold til Rust fremheves, inkludert muligheten til å utføre konsise transformasjoner og muligheten til å angi indeksens bitbredde ved kompilering for bedre minneeffektivitet.

Reaksjoner

 • Samtalen fokuserer på programmeringsspråk som Zig, Rust og C++, og diskuterer emner fra minneeffektive matriser til Turing-kompletthet, comptime-typer og minnesikkerhet.
 • Deltakerne undersøker disse språkenes egnethet, utfordringer og modenhetsnivå for ulike bruksområder, samt fordeler og ulemper.
 • Diskusjonen legger vekt på viktigheten av å ta i bruk språk, utviklerens erfaring og avveiningene mellom ulike metoder og tilnærminger til programmering.

Hjernen er ikke en løk med et lite krypdyr inni (2020)

 • Artikkelen tilbakeviser den vanlige oppfatningen i psykologien om at hjernens evolusjon skyldes økende kompleksitet ved at nye strukturer legger seg over eldre, en oppfatning som nevrobiologene nå tar avstand fra.
 • Forfatterne fremhever at denne misoppfatningen kan ha hindret fremskritt innen feltet, og understreker behovet for en korrekt forståelse av nevral evolusjon for å forhindre forskningsmessige skjevheter og identifisere korrelasjoner på tvers av arter.
 • Oppsummeringen understreker også viktigheten av tverrfaglig forskning på områder som impulsivitet, inhibisjon og utsettelse av tilfredsstillelse, og avkrefter ideen om at mennesker har unike nevrale strukturer knyttet til spesifikke kognitive funksjoner.

Reaksjoner

 • Artikkelen retter et kritisk søkelys på den treenige hjernemodellen og hevder at den er for forenklet og ikke gir et presist bilde av kompleksiteten i hjernens utvikling.
 • Artikkelen legger vekt på samspillet mellom hjernen og kroppen, betydningen av oversette hjerneområder og problemene som ligger i å forenkle komplekse vitenskapelige ideer.
 • Innlegget tar også for seg psykologiens begrensninger og hindringer som vitenskap, særlig når det gjelder troverdigheten og påliteligheten til studier innen faget.

FTC advarer legemiddelselskaper mot falske patentlister som skal forsinke generiske legemidler

 • Federal Trade Commission (FTC) har gått ut med en advarsel til legemiddelselskapene om ikke å føre opp falske legemidler i FDAs Orange Book for å avverge konkurranse fra generiske legemidler og opprettholde høye priser.
 • FTC vil foreta en grundig undersøkelse av upassende oppføringer i Orange Book for å avdekke urettferdig konkurranse og potensiell ulovlig monopolisering.
 • Det har blitt uttrykt kritikk mot legemiddelfirmaenes ansvarlighet og de utilstrekkelige vurderingsprosessene, noe som understreker de generelle bekymringene i bransjen.

Reaksjoner

 • FTC har advart legemiddelselskaper mot å bruke falske patentlister for å hindre introduksjonen av generiske legemidler på markedet, en praksis som kveler konkurransen og opprettholder produkteksklusiviteten.
 • Den omstridte rollen patenter spiller når det gjelder tilgjengelighet og prising av legemidler, står i fokus for diskusjonen, noe som har ført til krav om grunnleggende reformer av patentsystemet, strengere reguleringer, eventuelle tiltak fra kongressens side og strenge straffer for konkurransebegrensende atferd.
 • Det diskuteres hvilken rolle reguleringsorganer som FDA spiller, og det legges vekt på utnevnelsen av Lina Khan, og det spekuleres i hvilken innvirkning hun kan ha på håndteringen av patentspørsmål i legemiddelindustrien.

Japans hjemstavnsskatt (2018)

 • Furusato Nouzei, en japansk skatteordning, gjør det mulig for skattebetalere å donere en del av skatten til en hvilken som helst by eller prefektur for å få skattefradrag.
 • Systemet, som opprinnelig ble utviklet for å utjevne økonomiske forskjeller og knytte bånd til hjembyene, har utviklet seg til en konkurransepreget markedsplass der givere kan velge hjemby avhengig av gaver eller tjenester.
 • Til tross for at det kan være ineffektivt å omfordele ressurser, er dette systemet populært på grunn av budkriger og nettbaserte plattformer. Det er bærekraftig og kommer byene til gode gjennom økt kontakt med diasporaen.

Reaksjoner

 • Artikkelen tar opp en rekke temaer som å holde på talentene i storbyene, besteforeldres innflytelse i barneomsorgen og begrepet "hjemstavnsskatt", og viser kompleksiteten i samfunnsstrukturene.
 • Den tar for seg hvor effektive kirkene er når det gjelder å skape forbindelser i lokalsamfunnet, og sammenligner dette med offentlige utgifter, og tar for seg hvordan det fungerer i en demokratisk setting.
 • Artikkelen tar for seg skillet mellom by og land og forskjellene i politiske muligheter, samtidig som den trekker frem Japans Hometown Tax-program som en unik måte å finansiere landsbygda på.

Hvordan gjøre bokstavelige nettsøk etter at Google ødela " " -funksjonen?

 • En nylig oppdatering av Google har endret hvordan søkefunksjonene fungerer, noe som har skapt misnøye blant brukerne. Tidligere velfungerende funksjoner, som for eksempel å søke etter et domenenavn i anførselstegn, gir nå suboptimale resultater.
 • I stedet for å ikke gi noen resultater for uoverensstemmende eksakte søk i anførselstegn, returnerer Google nå innhold som ikke er relatert til søket, noe som frustrerer brukere som stoler på denne funksjonen.
 • Brukerne søker nå etter løsninger eller løsninger på problemet med endret søkefunksjonalitet i Google.

Reaksjoner

 • Brukerne uttrykker misnøye med Google-søk, og uttrykker bekymring for personvern, målrettede annonser og fjerning av funksjonen "eksakt treff".
 • Kagi, en alternativ søkemotor, blir hyllet for sin relevans og reklamefrie opplevelse. Blant diskusjonstemaene er Kagis funksjonalitet, sannsynligheten for at den blir kjøpt opp av Google, og ytelsen ved lokaliserte søk og flerspråklig støtte.
 • Brukerne foreslår også DuckDuckGo som et levedyktig alternativ, og beklager den synkende bruken av Googles "verbatim"-søkefunksjon. De er på jakt etter plattformer som prioriterer personvern, nøyaktighet i søket og brukerkontroll over dataene.

Det amerikanske forsvaret ber om hjelp til å lokalisere savnede F-35

 • Det amerikanske militæret leter etter et savnet F-35-kampfly etter et "uhell" i South Carolina og ber om hjelp fra publikum i søket på grunn av flyets stealth-egenskaper.
 • Piloten i jetflyet skjøt seg trygt ut, noe som indikerer at hendelsen ikke resulterte i tap av menneskeliv.
 • Dette er ikke første gang F-35, som er en del av det dyreste våpenprogrammet i USAs historie, har vært involvert i hendelser som krasj eller tekniske problemer.

Reaksjoner

 • Det amerikanske militæret søker hjelp til å finne et savnet F-35-fly, som omtalt på Hacker News.
 • Diskusjonen på forumet omfatter blant annet debatter om nyhetskildenes troverdighet.
 • Det er også kommentarer som tar for seg tidspunktet for innleggene.

Oppdatering av grensene for opprettelse av KDP-titler

 • Kindle Direct Publishing (KDP) har delt en oppdatering om at de vil redusere volumgrensene for nye titler for å forhindre misbruk.
 • Denne endringen vil bare påvirke noen få utvalgte utgivere som vil bli varslet og få muligheten til å søke om unntak.
 • KDP understreker nødvendigheten av å følge retningslinjene for innhold og lover å prioritere forfatternes, forlagenes og lesernes interesser i sine handlinger.

Reaksjoner

 • Diskusjonen dreier seg om kritikken mot Amazon for å la AI-genererte bøker av lav kvalitet og falske anmeldelser oversvømme plattformen, noe som potensielt kan villede nykommere innen teknologifag.
 • Det er delte meninger om løsningene, der noen vektlegger behovet for kuratert innhold, andre understreker viktigheten av variasjon, og det diskuteres hvor effektive Amazons reguleringstiltak er, blant annet kravet om at forfatterne må oppgi om innholdet er AI-generert.
 • Denne samtalen gjenspeiler en bredere debatt om AIs rolle på ulike områder, nødvendigheten av pålitelige kilder og behovet for proaktiv forbrukerbeskyttelse.

Mythbusters: Wing Commander I-utgaven

 • Artikkelen tar for seg opprinnelsen og troverdigheten til en populær historie i spillmiljøet om en programmerer i det opprinnelige Wing Commander-spillet.
 • I artikkelen står det at programmereren skal ha brukt et hack for å vise en humoristisk melding hver gang det oppstod en feil i spillet.
 • Det viste seg at selv om historien er delvis korrekt og bekreftet av spillets hovedprogrammerer, ble det humoristiske budskapet ikke vist i spillet slik det var beskrevet.

Reaksjoner

 • Dette innlegget tar et oppgjør med myten om et skjult nivåvalgskjermbilde i spillet Wing Commander I, som først ble antatt å være et påskeegg.
 • I virkeligheten var det en egen krasjhåndtering utviklet av spillskaperne for å omgå potensielle forsinkelser i utgivelsen på grunn av mulige avvisninger fra Segas kvalitetssikringsteam (QA).
 • Artikkelen utforsker videre kvalitetssikringens rolle i spillutvikling og evaluerer påliteligheten til minner knyttet til dataspill.

Noen nye utdrag fra Snowden-dokumentene

 • Artikkelen beskriver Jacob Appelbaums doktorgradsavhandling, som avslører innsikter fra Snowden-dokumentene om NSAs sabotasje av protokollsikkerhet og innblanding i lovlige avlyttingssystemer.
 • Artikkelen korrigerer misforståelser som presenteres i avhandlingen om NSAs virksomhet og overvåking, og oppfordrer til mer presise standarder i akademiske publikasjoner.
 • Den gir også detaljer om det amerikanske forsvarets Red Switch Network og opplyser om fargekodene som brukes av amerikanske myndigheter og væpnede styrker, og henter data fra uklassifiserte eller offentlig tilgjengelige kilder.

Reaksjoner

 • Sammendraget diskuterer flere temaer, blant annet myndighetsovervåking, svakheter i krypteringsalgoritmer og potensiell manipulering av sikkerhetsprotokoller, med eksplisitt omtale av NSAs sannsynlige manipulering av protokollsikkerhet og kryptografiske standarder.
 • Den tar for seg de komplekse problemstillingene og manglene knyttet til XML-signaturvalidering og JWT (JSON Web Tokens), og tar opp ulike synspunkter på kryptering og myndighetsovervåking.
 • I tillegg tar den for seg spekulasjoner om NSAs evner og mulige bakdører, og til slutt rettes oppmerksomheten mot noen kontroverser og usikkerheter knyttet til en person ved navn DJB på en bestemt plattform.

Paint på Windows får støtte for lag og transparens

 • Microsoft lanserer en oppdatering av Paint-appen som er tilgjengelig for Windows Insiders, og som inkluderer støtte for lag og transparens.
 • Med denne oppdateringen kan brukerne lage mer intrikate digitale kunstverk ved å legge former, tekst og bildeelementer i lag.
 • Oppdateringen gjør det også enklere å åpne og lagre transparente PNG-filer, og Feedback Hub er tilgjengelig for forslag og kommentarer fra brukerne.

Reaksjoner

 • Microsoft Paint, en funksjon i Windows, oppdateres nå med støtte for lag og transparens, noe som har overrasket brukerne på grunn av appens tidligere gammeldagse inntrykk.
 • Den oppdaterte kalkulator-appen har fått ulike reaksjoner, og kritikken går blant annet på treg ytelse og manglende funksjoner. I tillegg diskuteres verdien og ytelsen til appen.
 • Noen brukere er positive til en gradvis forbedring av funksjonaliteten i Paint, mens andre foreslår å utforske alternative programmer. Det er knyttet stor spenning til en mulig fremtidig integrering av AI-bildegenerering.

Anatomien til et Godot API-anrop

 • Artikkelen sammenligner spillmotorene Unity og Godot, med hovedfokus på ytelsen til API-anrop og effektiv minnebruk.
 • Den tar for seg ytelsen til raycasting i Godot, gir kodeeksempler og benchmarks, og foreslår forbedringer for minnehåndtering og API-design.
 • Forfatteren antyder mulige løsninger, som en fullstendig overhaling av API-et eller bruk av C# i stedet for GDScript, og understreker behovet for å forbedre disse aspektene for å kunne konkurrere effektivt med motorer som Unity.

Reaksjoner

 • Diskusjonene fokuserer på Godot-spillmotorens ytelse, skriptspråk (GDScript og C#) og sammenligner den med andre spillmotorer som Unity, Unreal og Lumberyard.
 • Det er en aktiv kritikk og støtte som gir innsikt i Godots begrensninger og potensial for forbedringer.
 • Noen av deltakerne foreslo alternative spillmotorer og områder der Godot kunne forbedres.

WiFi kan se deg

 • Forskere har utviklet en teknologi som utnytter WiFi-signaler til å avbilde og overvåke menneskelig aktivitet innendørs, og de siste fremskrittene har gjort det mulig å ta detaljerte 2D- og 3D-bilder.
 • Det er knyttet stor bekymring til denne teknologien på grunn av potensielle personvernkrenkelser og mulig misbruk fra myndighetenes eller etterretningstjenestenes side.
 • Etter hvert som teknologien utvikler seg og blir mer utbredt, kan den muliggjøre omfattende overvåking av enkeltpersoner uten at de er klar over det eller samtykker.

Reaksjoner

 • Diskusjonen legger vekt på bruken av WiFi-signaler til overvåking uten tillatelse eller kunnskap, noe som reiser betydelige spørsmål om personvern, lovlighet og mulig misbruk.
 • Deltakerne understreker viktigheten av personvern og behovet for beskyttelse mot uautorisert myndighetsovervåking.
 • Det snakkes blant annet om overvåking gjennom veggen og metoder for å motvirke uønskede WiFi-signaler.

Problemer med hjemmelagde faktureringssystemer

 • Artikkelen setter søkelyset på fire hovedproblemer med hjemmelagde faktureringssystemer for B2B-neobanker: krav om hyppige prisendringer, skalerbarhetsproblemer, problemer med å videreføre eksisterende planer og behovet for et eget faktureringsteam.
 • Forfatteren anbefaler at man ikke lager et internt faktureringssystem, men heller vurderer ferdige løsninger tidlig i utviklingen.
 • Algolias problemer med internfakturering presenteres som et eksempel, og artikkelen avsluttes med å understreke betydningen av å velge faktureringssystem på et tidlig tidspunkt for å unngå kompleksitet og kompatibilitetsproblemer.

Reaksjoner

 • Artikkelen tar for seg dilemmaet med å velge mellom spesialtilpassede interne faktureringssystemer eller ferdige løsninger, og diskuterer potensielle problemer med tredjepartsalternativer som støtter komplekse krav og migreringsprosesser.
 • Den understreker betydningen av å gjennomføre fit-gap-analyser i forbindelse med valg av programvare, og nevner en trend der bedrifter går fra skreddersydde systemer til kommersielle ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) på grunn av begrensninger.
 • Det legges vekt på å forstå detaljene i regnskapsprogramvaren, risikoen for leverandørinnlåsing og kompleksiteten i å bygge et robust faktureringssystem - alt dette understreker behovet for omfattende kunnskap om faktureringsprosedyrer for å kunne ta informerte beslutninger.

Unix-skall er generelt sett ikke levedyktige mekanismer for tilgangskontroll lenger.

 • Unix-skall er i ferd med å miste sin effektivitet som tilgangskontrollmekanisme i moderne Unix-miljøer fordi mange tjenester fokuserer utelukkende på Unix-pålogging for autentisering, uten å ta hensyn til påloggingens skall.
 • Autentiseringstjenester klarer ofte ikke å gjenkjenne innloggingens skall, noe som skaper utfordringer med å begrense visse innlogginger fra å få tilgang til bestemte tjenester.
 • Mulige løsninger omfatter kryptering av innloggingspassordet eller fullstendig ekskludering av innloggingen fra autentiseringsdatakilder.

Reaksjoner

 • Diskusjonene fokuserer primært på Unix-skall, tilgangskontrollmekanismer, passordadministrasjon, skalerbarhet og deautorisering i Unix-systemer.
 • Brukerne setter spørsmålstegn ved hvor effektive shells er når det gjelder autentisering og tilgangskontroll, foreslår andre metoder for passordadministrasjon og skalerbarhet, og diskuterer hvordan man avautoriserer brukere i Unix-systemer.
 • Teksten belyser begrensninger og sårbarheter ved ulike Unix-komponenter og foreslår sannsynlige løsninger på disse utfordringene, og gir en oversikt over kompleksiteten og hensynene ved bruk av Unix/Linux-systemer.