Skip to main content

ஹெய்ம்டால்: ஹேக்கர் செய்தி சுருக்கம்

  • சிலிக்கான் வேலி செய்திகளை 30 மொழிகளில் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
  • ஏற்கனவே ஆப்பிள், மைக்ரோசாப்ட் போன்றவற்றின் வல்லுநர்களால் விரும்பப்படுகிறது.
  • முற்றிலும் இலவசம்.