Ga naar hoofdinhoud

2023-09-19

Gegevens per ongeluk blootgelegd door Microsoft AI-onderzoekers

 • AI-onderzoekers van Microsoft hebben onbedoeld 38 terabytes aan privégegevens blootgelegd, waaronder back-ups, wachtwoorden en berichten, door een verkeerde configuratie van SAS-tokens (Shared Access Signature).
 • Het incident onderstreept de beveiligingsrisico's die kunnen ontstaan door het beheren van enorme hoeveelheden trainingsgegevens in AI-projecten, vooral omdat Microsoft geen gecentraliseerde manier heeft om deze tokens te beheren.
 • In het bericht wordt aanbevolen om alternatieve methoden te gebruiken voor het delen van externe gegevens en prioriteit te geven aan cloudbeveiliging bij AI-ontwikkeling. Oplossingen zoals FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW) en Wiz worden voorgesteld voor het bewaken en beveiligen van cloudomgevingen.

Reacties

 • De discussies omvatten verschillende elementen van cyberbeveiliging, waaronder de vereiste voor veilige serialisatiemethoden in AI-modellen, het belang van uitgebreide penetratietests en zorgen over de beveiligingsmaatregelen van Azure.
 • Andere gespreksonderwerpen zijn de risico's van het gebruik van verouderde technologie, vooral als het gaat om NAS-apparaten, waarbij de noodzaak van consistente upgrades en updates wordt benadrukt.
 • Encryptie en datalekken blijven dringende onderwerpen, die de aandacht vestigen op de complexiteit van het beheer van enorme hoeveelheden gegevens, waardoor de cruciale rol van gegevensbescherming wordt versterkt.

HyperDX - open-source ontwikkelvriendelijk Datadog-alternatief

 • HyperDX is een platform dat gebruikers in staat stelt verschillende soorten gegevens, zoals logs, traces, metrics en sessieherhalingen, te doorzoeken en te correleren op één plaats, waardoor de beperkingen van de huidige tools worden omzeild.
 • De tool maakt gebruik van OpenTelemetry voor het tekenen en correleren van gegevens en Clickhouse voor kostenefficiënte opslag en efficiënte queryverwerking.
 • Het platform legt de nadruk op een intuïtieve ontwikkelaarservaring, met functies zoals native JSON logboekparsing en het eenvoudig aanmaken van waarschuwingen. Er zijn demo- en opensource-opties voor verkenning en feedback van gebruikers.

Reacties

 • HyperDX, een open-source alternatief voor Datadog, biedt geconsolideerde logs, traces, metriek en session replays. Het gebruikt OpenTelemetry voor gegevensverzameling en Clickhouse voor efficiënte queries en lage opslagkosten.
 • Het platform is gericht op het bieden van een soepele ervaring voor ontwikkelaars, het bieden van differentiatie in de markt, het schalen van gegevensopname, vergelijkende beoordelingen tussen monitoringtools en het laten zien van de voordelen van zelf gehoste platforms.
 • In de post werden zaken besproken als standaardstatistieken voor de miner, de integratie met systemd journalctl, de mix van open core en SaaS-model en het belang van end-to-end logging voor het diagnosticeren van problemen.

Apple TV, nu met meer Tailscale

 • Tailscale, een platform voor het creëren van beveiligde netwerken, is nu compatibel met Apple TV dankzij de introductie van tvOS 17, dat de integratie van Apple TV in het Tailscale netwerk van de gebruiker mogelijk maakt.
 • Functies van deze integratie zijn onder andere het veilig delen en streamen van media en het gebruik van Tailscale's Apple TV app om verkeer om te leiden voor extra privacy en om toegang te krijgen tot geo-blocked kanalen tijdens het reizen.
 • De Apple TV kan ook functioneren als een uitgangsknooppunt in het Tailscale-netwerk, zodat gebruikers verkeer via hun internetverbinding thuis kunnen routeren, zelfs als ze niet thuis zijn.

Reacties

 • Tailscale, een virtual private network (VPN) software, biedt nu ondersteuning voor Apple TV, waardoor het kan functioneren als een exit node voor andere apparaten in een netwerk.
 • Gebruikersdiscussies benadrukken de voordelen van Tailscale, zoals toegang tot externe machines, het omzeilen van geolocatiebeperkingen en het mogelijk maken van het delen van streamingdiensten.
 • Tailscale faciliteert met succes veilige, naadloze netwerken voor een scala aan gebruiksscenario's, waaronder toegang tot externe servers en het omzeilen van beperkingen van streaminglocaties. Sommige gebruikers spraken de hoop uit dat Tailscale compatibel zou zijn met andere apparaten zoals LG TV en Android.

NSA-backdoorsleutel van Lotus-notities (1997)

 • Het artikel bespreekt de aanwezigheid van een achterdeurfunctie genaamd "differentiële cryptografie" in de exportversie van Lotus Notes, waardoor de NSA toegang kan krijgen tot versleutelde gegevens door een deel van de versleutelingscode te brute-forcen.
 • De auteur heeft de openbare sleutel van de NSA omgekeerd en ontdekte dat deze de organisatienaam "MiniTruth" en de algemene naam "Big Brother" droeg, wat doet denken aan het totalitaire regime in George Orwell's roman "1984".
 • De tekst levert ook de ruwe modulus van de openbare sleutel en een geformatteerde weergave van de openbare sleutel van de NSA.

Reacties

 • De discussie draait om encryptie-aspecten, waarbij het gebruik van een "achterdeursleutel" door NSA in Lotus-Notes software en de inperking van robuuste encryptie in die periode naar voren komen.
 • Het onderzoekt de kwetsbaarheden en risico's van Intel ME, de veiligheid van het ACME-protocol dat wordt gebruikt door Let's Encrypt en de vermeende mensenrechtenschendingen door de Amerikaanse inlichtingendiensten.
 • Over het algemeen benadrukt het bericht de problemen en zorgen die encryptie en privacy met zich meebrengen.

Het herplanten van gekapte bossen met diverse zaailingen versnelt het herstel

 • Uit een onderzoek van het SE Asia Rainforest Research Partnership van de Universiteit van Oxford is gebleken dat het herplanten van gekapte bossen met diverse zaailingen het herstel versnelt.
 • Het onderzoek evalueerde 125 percelen in tropische bossen die zijn gekapt en ontdekte een sneller herstel in percelen die herbeplant waren met een gevarieerde mix van 16 inheemse boomsoorten in vergelijking met percelen met minder boomsoorten.
 • De toegenomen biodiversiteit leidt tot een betere werking en stabiliteit van ecosystemen doordat verschillende soorten verschillende niches bezetten. Deze strategie voor bosherstel is van vitaal belang voor het behoud van biodiversiteit en klimaatbescherming.

Reacties

 • De samenvatting benadrukt de rol van diverse zaailingen bij het herstellen van gekapte bossen, het bijdragen aan de veerkracht van ecosystemen en het verzachten van de effecten van verminderde regenval en schade door insecten.
 • Het bespreekt debatten over het behoud van oerbossen voor economisch gewin en het gebruik van herbiciden in bosbeheer, terwijl het diverse bossen met inheemse zaailingen bevordert voor een grotere biodiversiteit.
 • Het discours werpt licht op de gevolgen van klimaatverandering op de groei van bossen, illegale houtoogst en succesvolle herbebossingsmethoden zoals de Miyawaki-methode en zaadbankieren.

Stakende auto-arbeiders willen een loonsverhoging van 40% - hetzelfde percentage waarmee de lonen van hun CEO's stegen

 • Leden van de United Auto Workers (UAW) bij Ford, GM en Stellantis zijn een staking begonnen nadat ze er niet in geslaagd waren om met de bedrijven tot een akkoord te komen over de compensatie van werknemers.
 • De UAW wil een loonsverhoging van 40% per uur, gespreid over vier jaar. Ze beweren dat de winsten van de autobedrijven tussen 2013 en 2022 met 92% zijn gestegen, maar dat de arbeiders daar niet evenredig van hebben geprofiteerd.
 • De staking, die streeft naar de afschaffing van compensatieniveaus en meer veiligheid op de werkplek, dreigt de activiteiten in belangrijke fabrieken stil te leggen en kan zich uitbreiden op basis van de onderhandelingsresultaten.

Reacties

 • De tekst bespreekt een reeks onderwerpen die te maken hebben met de beloning van CEO's, de beloning van werknemers, vakbonden en de machtsdynamiek binnen bedrijven.
 • Aandachtsgebieden zijn inkomensongelijkheid, de rol en stressniveaus van CEO's, de impact van stakingen van werknemers en kwesties rond de verdeling van rijkdom en de allocatie van geld.
 • In de discussies komen tegenstrijdige meningen naar voren, die de complexiteit en de verschillende visies rond deze onderwerpen onderstrepen.

Geheugenefficiënte enum arrays in Zig

 • De blogpost bespreekt het probleem van geheugenfragmentatie in Rust vanwege de noodzaak om voldoende ruimte toe te wijzen voor de grootste variant in enum arrays.
 • De auteur noemt methoden om fragmentatie te verminderen, zoals de struct-of-arrays aanpak en array of variant arrays aanpak, met name in de context van compilers en ASTs (Abstract Syntax Trees).
 • De voordelen van Zig's geheugenefficiënte datastructuren ten opzichte van Rust worden benadrukt, waaronder de mogelijkheid om beknopte transformaties uit te voeren en de mogelijkheid om de indexbitbreedte in te stellen tijdens het compileren voor een betere geheugenefficiëntie.

Reacties

 • Het gesprek richt zich op programmeertalen als Zig, Rust en C++, waarbij onderwerpen worden besproken als geheugenefficiënte arrays, Turing compleetheid, comptime types en geheugenveiligheid.
 • Deelnemers onderzoeken de geschiktheid, uitdagingen en volwassenheidsniveaus van deze talen voor verschillende toepassingen, samen met hun voor- en nadelen.
 • De discussie benadrukt het belang van taaladoptie, ervaring van ontwikkelaars en de afwegingen tussen verschillende methodologieën en benaderingen in programmeren.

De hersenen zijn geen ui met een klein reptiel erin (2020)

 • Het artikel weerlegt de gangbare opvatting in de psychologie dat de evolutie van de hersenen te wijten is aan toenemende complexiteit door middel van nieuwe structuren die oudere structuren overlappen, een overtuiging die nu door neurobiologen in diskrediet is gebracht.
 • De auteurs benadrukken dat deze misvatting de vooruitgang binnen het vakgebied kan hebben belemmerd en benadrukken de noodzaak van een correct begrip van neurale evolutie om onderzoeksbias te voorkomen en soortoverstijgende correlaties te identificeren.
 • De samenvatting onderstreept ook het belang van interdisciplinair onderzoek op gebieden als impulsiviteit, inhibitie en uitstel van bevrediging, en ontkracht het idee dat mensen unieke neurale structuren hebben die gekoppeld zijn aan specifieke cognitieve functies.

Reacties

 • In het stuk wordt het triune breinmodel kritisch geëvalueerd, met het argument dat het te vereenvoudigd is en niet precies de fijne kneepjes van de evolutie van de hersenen weergeeft.
 • Het artikel benadrukt de wisselwerking tussen de hersenen en het lichaam, het belang van over het hoofd geziene hersengebieden en de problemen die inherent zijn aan het vereenvoudigen van complexe wetenschappelijke ideeën.
 • De post gaat ook in op de beperkingen en hindernissen van de psychologie als wetenschap, met name wat betreft de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van studies binnen het vakgebied.

FTC waarschuwt farmaceutische bedrijven voor schijnoctrooilijsten die bedoeld zijn om generieke geneesmiddelen te vertragen

 • De Federal Trade Commission (FTC) heeft farmaceutische bedrijven gewaarschuwd voor het valselijk opnemen van medicijnen in het Orange Book van de FDA om concurrentie van generieke medicijnen af te weren en hoge prijzen te handhaven.
 • De FTC zal ongepaste Orange Book-vermeldingen grondig onderzoeken om oneerlijke concurrentie en mogelijke illegale monopolisering vast te stellen.
 • Er is kritiek geuit op de verantwoordingsplicht van farmaceutische bedrijven en de ontoereikende beoordelingsprocessen, wat wijst op een bredere bezorgdheid in de industrie.

Reacties

 • De FTC heeft farmaceutische bedrijven gewaarschuwd tegen het gebruik van valse patentvermeldingen om de introductie van generieke medicijnen op de markt te belemmeren, een praktijk die de concurrentie verstikt en productexclusiviteit behoudt.
 • De controversiële rol van patenten in de toegankelijkheid en prijsstelling van medicijnen staat centraal in de discussie, wat leidt tot oproepen tot fundamentele hervormingen in het patentsysteem, strengere regelgeving, mogelijke actie van het Congres en strenge straffen voor concurrentiebeperkend gedrag.
 • Er is een discussie over de rol van regelgevende instanties zoals de FDA en een nadruk op de benoeming van Lina Khan, waarbij gespeculeerd wordt over haar mogelijke invloed op het aanpakken van patentkwesties in de farmaceutische industrie.

Hometown Tax in Japan (2018)

 • Met de Furusato Nouzei, een Japans belastingbeleid, kunnen belastingbetalers een deel van hun woonbelasting doneren aan een stad of prefectuur naar keuze voor een belastingkrediet.
 • Aanvankelijk was het systeem bedoeld om economische ongelijkheid te verminderen en banden met thuissteden te bevorderen, maar het is veranderd in een concurrerende marktplaats waar donoren een thuisstad kunnen kiezen op basis van de giften of diensten die ze leveren.
 • Ondanks mogelijke inefficiënties in de herverdeling van middelen, wordt de populariteit van dit systeem gevoed door biedingsoorlogen en online platforms. Het is duurzaam en de steden profiteren ervan door het contact met hun diaspora te verbeteren.

Reacties

 • Het artikel behandelt tal van thema's zoals het behouden van talent in grote steden, de invloed van grootouders in de kinderopvang en het concept van een woonplaatsbelasting, wat de complexiteit van maatschappelijke structuren aantoont.
 • Het gaat in op de effectiviteit van kerken in het bevorderen van gemeenschapsbanden en zet dit af tegen overheidsuitgaven, waarbij de werking van agency in een democratische setting aan bod komt.
 • Het stuk gaat in op de kloof tussen stad en platteland en de verschillen in politieke kansen, terwijl ook het Hometown Tax-programma van Japan wordt genoemd als een unieke benadering voor het financieren van plattelandsgebieden.

Hoe kan ik letterlijk op het web zoeken nadat Google de functie " " heeft vernietigd?

 • Een recente update van Google heeft het gedrag van de zoekfunctionaliteit veranderd, wat tot ontevredenheid bij gebruikers heeft geleid. Voorheen goed werkende functies, zoals het zoeken naar een domeinnaam tussen aanhalingstekens, geven nu suboptimale resultaten.
 • In plaats van geen resultaten te geven voor niet-gelijkende exacte zoekopdrachten binnen aanhalingstekens, retourneert Google nu niet-gerelateerde inhoud, wat gebruikers frustreert die op deze functie vertrouwden.
 • Gebruikers zijn nu op zoek naar oplossingen of workarounds voor dit probleem van veranderde zoekfunctionaliteit binnen Google.

Reacties

 • Gebruikers uiten hun ontevredenheid over Google Search en maken zich zorgen over privacy, gerichte advertenties en het verwijderen van de 'exact match'-functie.
 • Kagi, een alternatieve zoekmachine, wordt geprezen om zijn relevantie en advertentievrije ervaring. Gespreksonderwerpen zijn onder andere de functionaliteit van Kagi, de waarschijnlijkheid van overname door Google, en prestaties op het gebied van gelokaliseerde zoekopdrachten en meertalige ondersteuning.
 • Gebruikers suggereren ook DuckDuckGo als een levensvatbaar alternatief en betreuren het afnemende gebruik van Google's 'verbatim' zoekfunctie. Ze zijn op zoek naar platforms die prioriteit geven aan gegevensprivacy, zoeknauwkeurigheid en gebruikerscontrole over gegevens.

Amerikaanse leger vraagt hulp bij opsporen vermiste F-35

 • Het Amerikaanse leger is op zoek naar een vermist F-35 gevechtsvliegtuig na een "ongeluk" in South Carolina en vraagt om hulp van het publiek bij de zoektocht vanwege de stealthcapaciteiten van het vliegtuig.
 • De piloot van het vliegtuig schoot veilig uit het toestel, wat aangeeft dat er geen mensenlevens verloren zijn gegaan.
 • Dit is niet de eerste keer dat een F-35, onderdeel van het duurste wapenprogramma in de Amerikaanse geschiedenis, betrokken is bij incidenten zoals crashes of technische problemen.

Reacties

 • Het Amerikaanse leger zoekt hulp bij het vinden van een vermist F-35 vliegtuig, zoals besproken op Hacker News.
 • Het discours op het forum omvat discussies over de betrouwbaarheid van de nieuwsbronnen.
 • Er zijn ook opmerkingen over de timing van de berichten.

Update over KDP-titelcreatielimieten

 • Kindle Direct Publishing (KDP) heeft een update gedeeld waarin staat dat ze de volumebeperkingen op nieuwe titels gaan verlagen om misbruik tegen te gaan.
 • Deze verandering zal alleen gevolgen hebben voor een select aantal uitgevers die hiervan op de hoogte worden gesteld en de keuze krijgen om een vrijstelling aan te vragen.
 • CDP benadrukt de noodzaak om hun inhoudsrichtlijnen te volgen en belooft de belangen van auteurs, uitgevers en lezers voorop te stellen in hun acties.

Reacties

 • De discussie spitst zich toe op kritiek op Amazon omdat het toestaat dat AI-gegenereerde boeken van lage kwaliteit en neprecensies zijn platform verzadigen, waardoor nieuwkomers in technische vakgebieden mogelijk worden misleid.
 • De meningen over de oplossingen lopen uiteen: sommigen benadrukken de noodzaak van gecureerde content, anderen onderstrepen het belang van variëteit en discussiëren over de effectiviteit van Amazon's regulerende maatregelen, waaronder het verplichten van auteurs om aan te geven of content door AI is gegenereerd.
 • Dit gesprek weerspiegelt een breder debat over de rol van AI op verschillende gebieden, de noodzaak van betrouwbare bronnen en de roep om proactieve consumentenbescherming.

Mythbusters: Wing Commander I Editie

 • Het artikel gaat in op de oorsprong en geloofwaardigheid van een populair verhaal uit de gamegemeenschap over een programmeur in het originele Wing Commander-spel.
 • In het verhaal staat dat de programmeur naar verluidt een hack heeft gebruikt om een humoristische boodschap weer te geven wanneer het spel een foutmelding kreeg.
 • Het verhaal bleek gedeeltelijk te kloppen en werd bevestigd door de hoofdprogrammeur van het spel, maar de humoristische boodschap werd niet weergegeven in het spel zoals in het verhaal.

Reacties

 • Dit bericht bestrijdt de mythe over een verborgen scherm in het spel Wing Commander I, waarvan aanvankelijk werd aangenomen dat het een easter egg was.
 • In werkelijkheid was het een aangepaste crashhandler die door de makers van het spel was ontwikkeld om mogelijke vertragingen in de release door mogelijke afwijzingen van het Quality Assurance (QA) team van Sega te omzeilen.
 • Het artikel gaat verder in op de rol van QA in de ontwikkeling van games en evalueert de betrouwbaarheid van herinneringen in verband met videogames.

Enkele nieuwe fragmenten uit de Snowden-documenten

 • Het artikel beschrijft het proefschrift van Jacob Appelbaum, waarin inzichten uit de Snowden-documenten worden onthuld over NSA's sabotage van protocolbeveiliging en inmenging in legale interceptiesystemen.
 • Het artikel corrigeert misvattingen in het proefschrift over NSA-operaties en -surveillance en dringt aan op nauwkeuriger normen in academische publicaties.
 • Het geeft ook details over het US Defense Red Switch Network en belicht de kleurcodes die worden gebruikt door de Amerikaanse overheid en strijdkrachten, waarbij gegevens worden ontleend aan niet-gerubriceerde of openbaar toegankelijke bronnen.

Reacties

 • De samenvatting bespreekt verschillende onderwerpen waaronder overheidssurveillance, zwakheden in versleutelingsalgoritmen en mogelijke manipulatie van beveiligingsprotocollen, met expliciete vermelding van het waarschijnlijke geknoei van de NSA met protocolbeveiliging en cryptografische standaarden.
 • Het gaat in op de complexe problemen en tekortkomingen die gepaard gaan met de validatie van XML-handtekeningen en JWT's (JSON Web Tokens) en brengt verschillende standpunten naar voren over encryptie en overheidstoezicht.
 • Daarnaast wordt er ingegaan op speculaties over de mogelijkheden van NSA en mogelijke achterdeurtjes, en tot slot wordt er aandacht besteed aan enkele controverses en onzekerheden die verband houden met een persoon genaamd DJB op een bepaald platform.

Paint op Windows krijgt ondersteuning voor lagen en transparantie

 • Microsoft introduceert een update voor de Paint-app, die beschikbaar is voor Windows Insiders, met ondersteuning voor lagen en transparantie.
 • Met deze update kunnen gebruikers ingewikkelder digitale kunst maken door vormen, tekst en afbeeldingselementen in lagen aan te brengen.
 • De update vergemakkelijkt ook het openen en opslaan van transparante PNG's en de Feedback Hub is beschikbaar voor suggesties en opmerkingen van gebruikers.

Reacties

 • Microsoft Paint, een functie op Windows, wordt geüpdatet met ondersteuning voor lagen en transparantie. Dit heeft gebruikers verrast omdat de app voorheen een verouderde indruk maakte.
 • De vernieuwde rekenmachine-app heeft verschillende reacties uitgelokt, waarbij kritiek werd geuit op de trage prestaties en gebrekkige functies. Daarnaast is er discussie over de waarde en prestaties van de app.
 • Terwijl sommige gebruikers voorstander zijn van geleidelijke verbeteringen in de functionaliteit van Paint, stellen anderen voor om alternatieve programma's te verkennen. Er wordt uitgekeken naar de mogelijke toekomstige integratie van AI bij het genereren van afbeeldingen.

De anatomie van een Godot API-aanroep

 • Het artikel vergelijkt Unity- en Godot-game-engines en richt zich daarbij voornamelijk op API-aanroepprestaties en efficiënt geheugengebruik.
 • Het onderzoekt de prestaties van raycasting in Godot, biedt codevoorbeelden en benchmarks en stelt verbeteringen voor geheugenbeheer en API-ontwerp voor.
 • De auteur verwijst naar mogelijke oplossingen, zoals een complete herziening van de API of het gebruik van C# in plaats van GDScript, en onderstreept de noodzaak om deze aspecten te verbeteren om effectief te kunnen concurreren met engines als Unity.

Reacties

 • De discussies gaan over de prestaties van de Godot game engine, scripttalen (GDScript en C#) en een vergelijking met andere game engines zoals Unity, Unreal en Lumberyard.
 • Er is een actieve kritiek en ondersteuning, die inzicht geeft in de beperkingen van Godot en het potentieel voor verbeteringen.
 • Sommige deelnemers stelden alternatieve game engines voor en gebieden waarop Godot verbeterd zou kunnen worden.

Je WiFi kan je zien

 • Onderzoekers hebben een technologie ontwikkeld die gebruik maakt van WiFi-signalen voor het maken van beelden en het monitoren van menselijke activiteiten binnenshuis, met recente vooruitgang die gedetailleerde 2D- en 3D-beelden mogelijk maakt.
 • Er heerst grote ongerustheid over deze technologie vanwege mogelijke schending van de privacy en mogelijk misbruik door autoriteiten of inlichtingendiensten.
 • Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en op grotere schaal wordt toegepast, zou het mogelijk kunnen worden om personen op grote schaal te controleren zonder dat ze zich daarvan bewust zijn of ermee instemmen.

Reacties

 • De discussie legt de nadruk op het gebruik van WiFi-signalen voor surveillance zonder toestemming of medeweten, wat grote zorgen oproept over privacyrechten, legaliteit en mogelijk misbruik.
 • Deelnemers benadrukken het belang van privacy en de behoefte aan bescherming tegen ongeautoriseerde overheidscontrole.
 • Het gesprek gaat onder andere over vooruitgang op het gebied van bewaking door muren heen en methoden om ongewenste WiFi-signalen tegen te gaan.

Problemen met zelfgemaakte factureringssystemen

 • Het artikel belicht vier belangrijke problemen met homemade B2B neobank factureringssystemen: vereisten voor frequente prijswijzigingen, schaalbaarheidsproblemen, problemen met grandfathering van huidige plannen en de behoefte aan een toegewijd factureringsteam.
 • De auteur raadt af om zelf een facturatiesysteem te ontwikkelen en benadrukt dat je al vroeg in de ontwikkeling rekening moet houden met kant-en-klare oplossingen.
 • Het geval van Algolia's worstelingen met interne facturering wordt als voorbeeld gepresenteerd en het artikel eindigt met het benadrukken van het belang van een vroege keuze bij de implementatie van het factureringssysteem om problemen met complexiteit en compatibiliteit te voorkomen.

Reacties

 • Het artikel behandelt het dilemma van het kiezen tussen op maat gemaakte interne factureringssystemen of kant-en-klare oplossingen en bespreekt mogelijke problemen met opties van derden die complexe vereisten en migratieprocessen ondersteunen.
 • Het onderstreept het belang van het uitvoeren van fit-gap analyses voor toekomstige softwarekeuzes en vermeldt een trend waarbij bedrijven vanwege beperkingen overstappen van op maat gemaakte systemen naar commerciële ERP-systemen (Enterprise Resource Planning).
 • De nadruk ligt op het begrijpen van de fijne kneepjes van financiële boekhoudsoftware, de risico's van leveranciersbinding en de complexiteit van het bouwen van een veerkrachtig factureringssysteem - dit alles benadrukt de noodzaak van uitgebreide kennis van factureringsprocedures voor weloverwogen besluitvorming.

Unix shells zijn over het algemeen geen bruikbare toegangscontrolemechanismen meer

 • Unix-shells verliezen hun effectiviteit als toegangscontrolemechanismen in moderne Unix-omgevingen doordat veel diensten zich alleen richten op Unix-logins voor authenticatie, zonder rekening te houden met de shell van de login.
 • Authenticatieservices herkennen de shell van de login vaak niet, waardoor het moeilijk wordt om bepaalde logins de toegang tot bepaalde diensten te ontzeggen.
 • Levensvatbare oplossingen zijn onder andere het versleutelen van het wachtwoord van de aanmelding of het volledig uitsluiten van de aanmelding uit verificatiegegevensbronnen.

Reacties

 • De discussies richten zich voornamelijk op Unix shells, toegangscontrole mechanica, wachtwoordbeheer, schaalbaarheid en deauthorisatie in Unix systemen.
 • Gebruikers zetten vraagtekens bij de effectiviteit van shells op het gebied van authenticatie en toegangscontrole, stellen andere methoden voor om wachtwoorden te beheren en schaalbaarheid aan te pakken en bespreken de fijne kneepjes van het deautoriseren van gebruikers in Unix-systemen.
 • De tekst werpt licht op de beperkingen en kwetsbaarheden van verschillende Unix-componenten en stelt waarschijnlijke oplossingen voor deze uitdagingen voor, waarbij een overzicht wordt gegeven van de complexiteiten en overwegingen in het gebruik van Unix/Linux-systemen.